Zásady ochrany osobných údajov

 

Vážení zákazníci, milí podporovatelia,

Aby ste mohli využívať nami poskytované služby a aby sme vás mohli oslovovať s relevantnými ponukami v rámci marketingovej komunikácie, spracúvame vaše osobné údaje.

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Sea Solutions s.r.o., so sídlom Novosadná 4, 85110 Bratislava, IČO: 50 786 083, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 118270/B, email: info@silviagallova.com (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Adresa našej webovej stránky je: https://www.viainstitute.eu a https://www.silviagallova.com

ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje, identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko (ulica, číslo, PSČ a mesto), miesto narodenia, kontakt (e-mailová adresa a telefonický kontakt), ako aj ďalšie dobrovoľne poskytnuté údaje.

Komentáre

Keď návštevníci stránky zanechávajú na stránke komentáre, zhromažďujeme údaje, ktoré sa zobrazujú vo formulári komentára, ako aj IP adresu používateľa a agenta používateľa prehliadača na účely ochrany pred spamom.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý spoločnosti Gravatar na overenie, že ho používate. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Gravatar nájdete na adrese: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára sa vaša profilová fotografia zobrazí verejne spolu s obsahom vášho komentára..

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú lokalitu by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s údajmi EXIF o polohe GPS. Návštevníci stránky môžu z obrázkov stiahnuť a zobraziť všetky údaje o polohe.

 

Kontaktné formuláre

 

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookie. Je to pre vaše pohodlie, aby ste pri pridávaní ďalšieho komentára nemuseli znova vypĺňať svoje údaje. Tieto súbory cookie sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu prihlasovaciu stránku, uložíme dočasné súbory cookie, aby sme zistili, či váš prehliadač prijíma súbory cookie. Tieto súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje a po zatvorení prehliadača sa vymažú.
Keď sa prihlásite, nastavíme niekoľko súborov cookie na uloženie vašich prihlasovacích údajov a nastavení zobrazenia. Súbory cookie na prihlásenie sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak vyberiete možnosť „zapamätať si“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Keď sa odhlásite zo svojho účtu, súbory cookie sa vymažú.
Keď upravujete alebo publikujete článok, v prehliadači sa uložia ďalšie súbory cookie. Tieto súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje a týkajú sa len ID článku, ktorý ste upravili. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej lokalite môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). S vloženým obsahom z iných webových stránok sa zaobchádza rovnako, ako keby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu zhromažďovať vaše osobné údaje, používať súbory cookie, vkladať sledovanie tretích strán a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak máte účet a ste prihlásení na danej webovej stránke..

 

Analytika

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na týchto právnych základoch:

  • Na účely dokončenia vašej registrácie na kurz prostredníctvom webových stránok prevádzkovateľa https://www.viainstitute.eu a https://www.silviagallova.com a/alebo na účely uzatvorenia, zmeny alebo plnenia zmluvy,
  •  na účely marketingovej komunikácie a zasielania marketingových materiálov a ponúk na poskytovanie služieb prevádzkovateľa na základe súhlasu alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  •  na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (obchodná evidencia, daňové povinnosti),
  •  na uplatnenie vašich právnych nárokov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy (reklamácie),
  •  na zabezpečenie našej vzájomnej komunikácie a na účely umožnenia výkonu vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.
OBDOBIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získané na účely uzatvorenia, zmeny alebo plnenia zmluvy sa uchovávajú po dobu poskytovania služby a po nevyhnutný čas v prípade uplatnenia vašich práv, napr. v rámci reklamačného konania. Osobné údaje poskytnuté na účely marketingovej komunikácie na základe vášho súhlasu sa uchovávajú po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, alebo do skončenia účelu spracovania, ak doba súhlasu nebola určená. Ostatné osobné údaje sa budú uchovávať v súlade s lehotami stanovenými v osobitných predpisoch.

Pri pridávaní komentára sa komentár a jeho metaúdaje uchovávajú oddelene. To nám umožňuje automaticky rozpoznať a schváliť všetky súvisiace komentáre bez toho, aby sme ich museli držať na moderovanie.

V prípade používateľov, ktorí sa na našej webovej lokalite zaregistrujú (ak existujú), uchovávame aj osobné údaje, ktoré poskytnú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia si môžu svoje osobné údaje kedykoľvek prezerať, upravovať alebo vymazávať (okrem zmien používateľa). Správcovia webovej lokality môžu tieto informácie tiež prezerať a upravovať.

OCHRANA ÚDAJOV

Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame v súvislosti s poskytovaním našich služieb, využívaním marketingovej komunikácie a uplatňovaním vašich právnych nárokov. Osobné údaje chránime pomocou rôznych vhodných organizačných a technických opatrení, aby sme zabránili ich zneužitiu. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neprenášame ich do inej krajiny v rámci EÚ ani mimo nej.

SUBJEKTY, KTORÉ MAJÚ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

K vašim osobným údajom majú prístup aj iné subjekty, a to tretie strany na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolné orgány) a sprostredkovatelia na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom. Ak požiadate o obnovenie hesla, vaša IP adresa bude uvedená v e-maile o obnovení hesla.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov sa riadi ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci svojich práv máte:

a) právo na prístup k osobným údajom
Máte právo získať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a k informáciám o spracúvaných osobných údajoch, najmä o (i) účele spracúvania osobných údajov, (ii) kategórii spracúvaných osobných údajov, (iii) identifikácii príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (iv) dobu uchovávania osobných údajov, (v) právo požadovať od prevádzkovateľa opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, (vi) právo podať žalobu, (vii) zdroj osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, a (viii) existenciu automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

b) Právo na opravu osobných údajov
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

c) Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali, (ii) odvolali ste svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, (iii) namietate proti spracúvaniu osobných údajov, (iv) vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, (v) dôvodom výmazu je splnenie zákonnej povinnosti, (vi) osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak (i) namietate presnosť osobných údajov na dobu, ktorá prevádzkovateľovi umožní overiť presnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate proti výmazu osobných údajov a namiesto výmazu osobných údajov žiadate obmedzenie používania osobných údajov, (iii) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale vy potrebujete osobné údaje na uplatnenie svojho právneho nároku; (iv) namietate proti spracúvaniu osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať od prevádzkovateľa svoje osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi.

f) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. V prípade spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov bez obmedzenia.

Ak si želáte uplatniť niektoré z vašich práv v oblasti osobných údajov, môžete tak urobiť zaslaním žiadosti na adresu prevádzky Spracovateľa na adrese Novosadná 4, 85110 Bratislava.

Všetky vaše žiadosti budú vybavené a o výsledku budete informovaní rovnakým spôsobom, ako ste podali svoju žiadosť.