Orga­ni­zá­cie a Lídri

ZÁLEŽÍ NÁM NA KULTÚRE KOUČOVANIA V ORGANIZÁCIÁCH

Špecializujeme sa na oblasť interného koučovania a vytvárania kultúry koučovania v organizáciách. Ponúkame kompletný balík školení pre interných koučov, workshopy na zvyšovanie kvalifikácie a implementačný balík na podporu koučovacej kultúry v organizácii. Učíme tiež koučovacie zručnosti pre manažérov a vedúcich tímov s cieľom podporiť implementáciu koučovacej kultúry na všetkých úrovniach organizácie. To isté platí aj pre interné mentoringové programy. Okrem toho ponúkame individuálny koučing pre zamestnancov a lídrov a rozvojové riešenia pre tímy.

Individuálne koučovanie

Koučing je cenným nástrojom pre každého, kto chce uskutočniť pozitívne zmeny vo svojom osobnom alebo profesionálnom živote. Zahŕňa spoluprácu s koučom, ktorý pôsobí ako sprievodca a mentor a pomáha jednotlivcom určiť ich ciele a vypracovať stratégie na ich dosiahnutie.

Pri koučovaní uplatňujeme psychodynamický prístup, čo znamená, že skúmame základné vzorce a motivácie, ktoré riadia správanie človeka. To nám umožňuje lepšie pochopiť nevedomé faktory, ktoré môžu brániť dosiahnutiu plného potenciálu.

Pracujeme so širokou škálou klientov. Koučujeme vedúcich pracovníkov, manažérov, ako aj bežných zamestnancov, aby sme im pomohli uspieť v situáciách z ich každodenného života. Témou býva okrem iného prechod na novú vyššiu pozíciu, zvládanie náročných rozhovorov, porozumenie sebe alebo iným, zvládanie stresu, zvládanie vlastných emócií, proces zmeny, psychická bezpečnosť a angažovanosť.

 

Tímové koučovanie

Náš prístup k tímovému koučovaniu je prispôsobený potrebám vedúcich tímov v rôznych odvetviach a je navrhnutý tak, aby pomohol tímom zlepšiť ich efektivitu, vybudovať dôveru a dosiahnuť ich ciele. Ako psychodynamickí kouči vnášame do práce s tímami aj perspektívu nevedomia. Tu sú niektoré z výhod, ktoré má tento prístup na tímy:

Väčšie pochopenie tímovej dynamiky:

Psychodynamický prístup v tímovom koučovaní umožňuje koučovi pochopiť základnú dynamiku tímu vrátane nevedomých vzorcov a správania členov tímu. To vedie k hlbšiemu pochopeniu fungovania tímu a umožňuje koučovi prispôsobiť svoj prístup tak, aby čo najlepšie vyhovoval potrebám tímu.

Zlepšenie komunikácie:

Odhalením a riešením základných problémov v tíme môže kouč pomôcť členom tímu komunikovať otvorenejšie a úprimnejšie.

Väčšia súdržnosť:

Psychodynamický kouč môže pomôcť členom tímu rozvinúť súdržnejšiu a jednotnejšiu tímovú identitu. To môže vytvoriť spoločné chápanie cieľov a zámerov a v dôsledku toho zlepšiť výkonnosť tímu.

Väčšie sebavedomie:

Jedným z našich kľúčových cieľov pri práci s tímom je pomôcť členom tímu, aby si lepšie uvedomili samých seba. Identifikovaním a riešením základných problémov môžu členovia tímu lepšie pochopiť svoje vlastné správanie a to, ako ovplyvňuje ostatných.

Zlepšenie zručností pri riešení problémov:

Tímový koučing s využitím psychodynamického prístupu môže pomôcť tímom rozvinúť lepšie zručnosti pri riešení problémov. Pochopením základnej dynamiky tímu môžu členovia tímu efektívnejšie identifikovať a riešiť problémy, čo vedie k lepším výsledkom.

 

Rozvoj tímu

Cieľom našich služieb v oblasti rozvoja tímov je pomôcť tímom fungovať súdržnejšie a efektívnejšie. Veríme, že dobre fungujúci tím dokáže oveľa viac ako skupina jednotlivcov pracujúcich samostatne. Náš prístup k rozvoju tímov pomáha tímom budovať dôveru a komunikáciu, zlepšovať spoluprácu a rozhodovanie a zvyšovať celkovú výkonnosť.

 

Naše aktivity zamerané na rozvoj tímu sú prispôsobené jedinečným potrebám každého tímu. Začíname posúdením tímovej dynamiky a identifikáciou prípadných slabých miest alebo problémov. Na základe nášho hodnotenia vypracujeme program na mieru, ktorý sa zameriava na posilnenie týchto oblastí.

Naše programy rozvoja tímov využívajú kombináciu interaktívnych workshopov, aktivít zameraných na budovanie tímov a koučovacích stretnutí, ktoré pomáhajú tímom rásť a rozvíjať sa.

Výhody našich služieb v oblasti rozvoja tímov sú významné. Dobre fungujúci tím bude produktívnejší, bude lepšie komunikovať, pracovať efektívnejšie a s väčšou pravdepodobnosťou dosiahne svoje ciele. Keď tímy dobre spolupracujú, sú tiež spokojnejšie a viac sa zapájajú do svojej práce, čo môže viesť k lepšej miere udržania zamestnancov.

Celkovo sú naše služby v oblasti rozvoja tímov investíciou do úspechu vášho tímu. Veríme, že zameraním sa na tímovú dynamiku a komunikáciu môžeme vášmu tímu pomôcť naplno rozvinúť jeho potenciál.

 

Školenia

Ponúkame širokú škálu odborných školení pre manažérov, začínajúcich lídrov a zamestnancov. Naše školenia sú vysoko interaktívne a participatívne a kladieme dôraz na zážitkové učenie. Naším cieľom nie je naučiť účastníkov to, čo si myslíme, že by mali vedieť, ale vytvoriť inšpiratívne bezpečné miesto, kde môže dôjsť k učeniu a rastu. Svoju úlohu vidíme v tom, že sme sprostredkovateľmi tohto procesu učenia a pomáhame každému študentovi, aby si zo školení odniesol to, čo je pre neho užitočné a autentické.

 

 

MEDZI NAŠE VLAJKOVÉ PRODUKTY PATRIA:

 

Umenie porozumieť pre manažérov

 

V tomto dvojdňovom školení skúmame ľudské správanie z pohľadu psychológie. Naším kľúčovým prístupom je transakčná analýza, ktorá poskytuje rámec na pochopenie komunikačných vzorcov v medziľudských vzťahoch. Manažéri môžu tento rámec využiť na identifikáciu a vhodnú reakciu na komunikačný štýl členov svojho tímu. Okrem toho tento prístup pomáha manažérom lepšie si uvedomiť vlastné emocionálne reakcie a efektívnejšie reagovať na emócie iných. Transakčná analýza môže manažérom pomôcť aj k väčšiemu sebauvedomeniu tým, že identifikuje ich vlastné vzorce správania a poskytuje rámec na pochopenie ich vlastných motivácií a správania. To môže manažérom pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých sa potrebujú zlepšiť, a vyvinúť efektívnejší štýl vedenia.

 

Uvedomelé vedenie

 

Toto jednodňové školenie má jediný cieľ: pomôcť vám byť viac prítomní v každodennom živote, a tak sa stať všímavejšími vo svojom konaní a rozhodovaní. Kurz je zmesou malého množstva teórie a množstva praktických tipov a praktických skúseností, ktoré si môžete preniesť do svojich každodenných interakcií s ostatnými, ale aj sami so sebou. Okrem konceptu všímavosti vo vedení hovoríme aj o konceptoch hlbokej práce a o vytváraní hlbších vzťahov na pracovisku.

Ponúkame aj inšpiratívne webové semináre na rôzne témy, vrátane budovania hlbokých vzťahov v práci, psychologickej bezpečnosti, témy vyhorenia a zvládania stresu, psychológie ľudskej komunikácie a motivácie, mobbingu alebo zmeny.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o portfóliu našich školení pre organizácie, kontaktujte nás. Sme pripravení poskytnúť vám riešenia šité na mieru.

 

Interný koučing a mentoring

Špecializujeme sa na oblasť interného koučovania a vytvárania koučovacej kultúry v organizáciách.

 

Ponúkame kompletný balík školení pre interných koučov, workshopy na zvyšovanie kvalifikácie a implementačný balík na podporu koučovacej kultúry v organizácii. Učíme tiež koučovacie zručnosti pre manažérov a vedúcich tímov s cieľom podporiť implementáciu koučovacej kultúry na všetkých úrovniach organizácie. To isté platí aj pre interné mentoringové programy.

Poskytujeme tiež supervíziu pre interných koučov a mentorov. Ide o reflexívny proces, ktorého cieľom je poskytnúť profesionálom v oblasti koučovania/mentoringu podporu, poradenstvo a spätnú väzbu, ktoré potrebujú na zlepšenie svojich zručností a zvýšenie svojej efektívnosti ako koučov/mentorov. Supervízia podporuje neustále vzdelávanie, osobný rast a profesionálny rozvoj, čím umožňuje koučom/mentorom poskytovať klientom lepšie služby.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o našom portfóliu programov koučovania/mentoringu, kontaktujte nás.

Neviete, kde začať?